Statut

Decyzją nr 33/S/2009 z dnia 06.11.2009r. uchwalone na nadzwyczajnym Walnym Zebraniu  w dniu 04.10.2009r zmiany i ujednolicona wersja Statutu KKW zostały zarejestrowane. Statut w wersji zatwierdzonej zamieszczamy poniżej.

S T A T U T

KOLEJOWEGO KLUBU WODNEGO

 Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Kolejowy Klub Wodny w Warszawie, zwany dalej KKW jest dobrowolnym stowarzyszeniem kultury fizycznej osób zainteresowanych uczestnictwem w działalności sportowej i rekreacyjnej w dziedzinie sportów wodnych.

§ 2

Terenem działalności KKW jest obszar województwa mazowieckiego a siedzibą jest m.st. Warszawa.

§ 3

KKW jest wpisany do ewidencji i posiada osobowość prawną.

§ 4

KKW opiera swoją działalność na pracy społecznej swych członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 5

 1. KKW może być członkiem sportowych organizacji krajowych i zagranicznych.
 2. KKW może tworzyć związki sportowe.

§ 6

 1. Znakiem KKW jest stylizowana kotwica z napisem KKW.
 2. KKW używa bandery o barwach białej, wiśniowej i granatowej.
 3. KKW posiada odznaki członkowskie.
 4. Za zasługi dla KKW oraz działalności sportowej i rekreacyjnej mogą być przyznawane godności, odznaki honorowe oraz inne wyróżnienia KKW

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

§ 7

Celem działania KKW jest:

 1. prowadzenie działalności w zakresie rekreacji i sportów wodnych,
 2. prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej,
 3. pomoc w organizacji aktywnego wypoczynku członków KKW i ich rodzin,
 4. integrowanie środowiska klubowego i tworzenie więzów koleżeńskich,
 5. oddziaływanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego i zachowania bezpieczeństwa na szlakach wodnych.

§ 8

 1. KKW realizuje swoje cele przede wszystkim przez:
  1. organizowanie zawodów, kursów szkoleniowych, imprez sportowych i rekreacyjnych,
  2. popularyzowanie wśród członków kultury fizycznej i wychowania fizycznego młodzieży,
  3. tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej,
  4. nadawanie odznak honorowych i wyróżnień KKW oraz zgłaszanie wniosków w sprawach odznaczeń i nagród dla członków KKW.
 2. KKW nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

 1. KKW tworzą członkowie:
  1. zwyczajni,
  2. honorowi,
  3. wspierający.
 2. Członkami KKW mogą być osoby fizyczne i prawne.

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna, z tym że osoba, która nie ukończyła 16-tego roku życia za zgodą rodziców lub opiekunów wyrażoną na piśmie.
 2. Członka zwyczajnego przyjmuje Zarząd KKW na podstawie pisemnej deklaracji, zawierającej zobowiązanie podporządkowania się statutowi KKW, jego regulaminom wewnętrznym i uchwałom władz KKW, z poparciem dwóch wprowadzających członków zwyczajnych KKW.
 3. Członek zwyczajny ma prawo:
  1. uczestniczenia w walnych zebraniach członków KKW z czynnym i biernym prawem wyborczym oraz prawem głosowania uchwał; czynne i bierne prawo wyborcze oraz prawo głosowania uchwał przysługuje członkom zwyczajnym, którzy nie ukończyli 18‑tego roku życia, z ograniczeniami wynikającymi Art. 3 ust. 2 i 3 ustawy Prawo o Stowarzyszeniach,
  2. korzystania z urządzeń i sprzętu KKW na warunkach określonych przez władze KKW,
  3. brania udziału we wszystkich imprezach organizowanych przez KKW,
  4. korzystania z wszystkich ulg i świadczeń przysługujących lub uzyskanych przez KKW, na warunkach określonych przez władze KKW,
  5. noszenie odznaki oraz używania bandery klubowej na jednostkach pływających.
 4. Członek zwyczajny ma obowiązek:
  1. przestrzegać postanowień niniejszego statutu, regulaminów i uchwał władz KKW,
  2. brać czynny udział w działalności KKW,
  3. opłacać w ustalonych terminach składki członkowskie i inne zobowiązania wobec KKW,
  4. godnie reprezentować barwy KKW oraz dbać o jego dobre imię i honor,
  5. chronić własność KKW.
 5. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
  1. wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi KKW, po uprzednim uregulowaniu swych zobowiązań wobec KKW,
  2. skreślenia z listy członków za zaleganie ze składkami lub opłatami przez rok, po uprzednim powiadomieniu na piśmie – uchwałą Zarządu KKW,
  3. skreślenia z listy członków za działanie na szkodę KKW – uchwałą Zarządu KKW.
 6. Od uchwały  Zarządu o skreśleniu z listy członków przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od dnia otrzymania uchwały.

§ 11

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba, która wniosła szczególne zasługi dla rozwoju KKW.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków KKW na wniosek Zarządu KKW.
 3. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego.
 4. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.
 5. Członkostwa honorowego może pozbawić Walne Zebranie Członków KKW na wniosek Zarządu KKW.

§ 12

 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna wspierająca działalność KKW.
 2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd KKW.
 3. Członek wspierający ma prawo udziału z głosem doradczym w Walnych Zebraniach Członków KKW, na zasadach ustalonych przez Zarząd KKW.
 4. Członkostwo wspierające ustaje na skutek:
  1. rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi KKW,
  2. skreślenie na podstawie uchwały Zarządu KKW w przypadku nie wywiązywania się z zobowiązań wymienionych w ust.1.

Rozdział IV

Władze KKW

§ 13

Władzami KKW są:

 1. Walne Zebranie Członków KKW,
 2. Zarząd KKW,
 3. Komisja Rewizyjna KKW.

§ 14

 1. Kadencja władz trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
 2. Wszystkie władze podejmują prawomocne uchwały przy obecności co najmniej połowy uprawnionych uczestników. Uchwały Walnego Zebrania Członków KKW są prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy uprawnionych członków, zaś  w drugim terminie są prawomocne bez względu na liczbę obecnych.
 3. Uchwały władz są podejmowane zwykłą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
 4. Postanowienia ust. 2 i 3 nie obowiązują w sprawach dotyczących zmiany statutu i rozwiązania się KKW.

§ 15

 1. Najwyższą władzą jest Walne Zebranie Członków KKW.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział – z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi KKW.
 4. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział – z głosem doradczym – przedstawiciele członków wspierających i goście.

§ 16

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków KKW jest zwoływane przez Zarząd KKW, corocznie w pierwszym półroczu roku kalendarzowego, jako sprawozdawcze, a jako sprawozdawczo-wyborcze raz na 3 lata.
 2. Zarząd KKW zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 14 dni przed datą Walnego Zebrania Członków KKW. Zawiadomienie uważa się również za skuteczne w przypadku przekazania z wykorzystaniem elektronicznych środków porozumiewania się na odległość lub publikacji treści zawiadomienia na stronie internetowej KKW.
 3. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków KKW należy:
  1. uchwalanie kierunków działania KKW,
  2. ocena działalności KKW i jego władz,
  3. przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu KKW i Komisji Rewizyjnej KKW,
  4. udzielanie absolutorium Zarządowi KKW na wniosek Komisji Rewizyjnej KKW,
  5. wybór władz KKW,
  6. ustalanie wpisowego i wysokości składek członkowskich,
  7. rozpatrywanie i uchwalanie wniosków przedstawionych przez władze KKW, bądź przez jego członków,
  8. ustalanie ostatecznej interpretacji statutu i regulaminów KKW,
  9. nabywanie lub zbywanie majątku nieruchomego,
  10. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
  11. uchylanie uchwał Zarządu KKW,
  12. podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu KKW,

§ 17

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków KKW jest zwoływane przez Zarząd KKW z inicjatywy własnej, na wniosek Komisji Rewizyjnej KKW lub na żądanie 1/3 liczby członków KKW.
 2. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków KKW powinien być złożony na piśmie i zawierać proponowany porządek obrad.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków KKW powinno być zwołane najpóźniej w ciągu miesiąca od daty wpłynięcia wniosku.
 4. Tematem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków KKW mogą być tylko te sprawy, dla których zostało ono zwołane, a w razie częściowego lub całkowitego ustąpienia władz klubu, również i wybory uzupełniające

§ 18

 1. W skład Zarządu KKW wchodzą: Prezes KKW i nie więcej niż sześciu członków.
 2. Walne Zebranie Członków KKW dokonuje bezpośredniego wyboru Prezesa.
 3. Zarząd KKW na wniosek Prezesa wybiera ze swego grona Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza.
 4. Zarząd KKW konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.
 5. Członkowie Zarządu KKW pełnią swoje funkcje społecznie, za wyjątkiem urzędującego członka Zarządu KKW, jeżeli będzie istniała taka konieczność.
 6. Do zakresu działania Zarządu KKW należy:
  1. kierowanie działalnością oraz zarządzanie majątkiem i funduszami KKW,
  2. prowadzenie spraw finansowych i organizacyjnych KKW,
  3. przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków KKW sprawozdań z działalności KKW,
  4. realizacja uchwał i wniosków Walnego Zebrania Członków KKW,
  5. zakup i zbywanie ruchomości,
  6. ustalanie regulaminów wewnętrznych,
  7. ustanawianie opłat za świadczenia KKW,
  8. przyjmowanie i skreślanie członków,
  9. występowanie do Walnego Zebrania Członków KKW o nadanie członkostwa honorowego KKW,
  10. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia KKW do innych organizacji i stowarzyszeń,
  11. powoływanie stałych lub doraźnych Komisji oraz organów doradczych i uchwalanie ich regulaminów.

§ 19

 1. Prezes KKW kieruje działalnością Zarządu KKW, a w okresach pomiędzy posiedzeniami podejmuje decyzje stosownie do przysługujących mu uprawnień.
 2. Prezes KKW i z jego upoważnienia Wiceprezes KKW lub inne osoby reprezentują KKW na zewnątrz.

§ 20

 1. Komisja Rewizyjna KKW składa się z trzech członków, w tym Przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza.
 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej KKW lub upoważniony przezeń członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu KKW z głosem doradczym.
 3. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu.
 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej KKW należy:
  1. coroczna kontrola działalności merytorycznej i finansowej Zarządu KKW w zakresie zgodności jego działania z przepisami prawa, statutem KKW, uchwałami Walnego Zebrania Członków KKW oraz celowości i gospodarności,
  2. składanie sprawozdań na Walne Zebranie Członków KKW i zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi KKW.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej KKW nie mogą wchodzić w skład Zarządu KKW ani pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

§ 21

 1. W przypadku rezygnacji, niemożliwości pełnienia funkcji, odwołania lub zawieszenia w okresie kadencji członka wybranej władzy, na jego miejsce wchodzi następny kandydat z listy wyborczej w kolejności uzyskanej liczby głosów.
 2. W przypadku, gdy w okresie kadencji ustąpi z Zarządu KKW więcej niż 1/3 jego członków lub ustąpi Prezes KKW powinno się odbyć niezwłocznie zwołane, zgodnie z zasadami przedstawionymi w § 17 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków KKW celem dokonania wyborów uzupełniających.

Rozdział V

Majątek

§ 22

 1. Majątek KKW stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze, papiery wartościowe i dobra materialne.
 2. Majątek KKW powstaje z:
  1. wpisowego i składek członkowskich,
  2. dochodów z majątku KKW,
  3. darowizn, spadków, zapisów i dotacji,
  4. wpływów z działalności statutowej.
 3. Majątek KKW służy do realizacji celów statutowych.

§ 23

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i finansowych są uprawnieni łącznie Prezes i Skarbnik KKW oraz w określonym zakresie upełnomocnione przez nich osoby.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie KKW

§ 24

 1. Uchwały w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie Członków KKW na wniosek Zarządu KKW lub Komisji Rewizyjnej KKW.
 2. Uchwały zapadają większością 2/3 liczby głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
 3. Zmiana statutu powinna być umieszczona w porządku obrad Walnego Zebrania Członków KKW, a projektowane zmiany powinny być podane do wiadomości członków nie później niż na 14 dni przed Walnym Zebraniem Członków KKW.

§ 25

 1. Uchwałę o rozwiązaniu się KKW podejmuje Walne Zebranie Członków KKW większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała Walnego Zebrania Członków KKW o rozwiązaniu się KKW ustala likwidatora i określa cel, na jaki przeznacza się jego majątek.
 3. Likwidator po zakończeniu prac występuje do organu ewidencyjnego z wnioskiem o skreślenie KKW z ewidencji.